Likhet mellan texter


https://api.app.labelf.ai/v2/similarity
Vi kan använda labelfs REST API för att utvärdera likheter mellan texter! Den använder AI för att förstå textens innebörd, vilket innebär att två texter kan vara lika även om de använder helt olika ord/synonymer. En hög poäng i svaret innebär en hög textlikhet mellan texterna. Vi kallar det med hjälp av en POST-förfrågan med din privata bearer token tillsammans med de texter som du vill utföra likhetskontrollen på.
Format för svar
JSON
Autentisering
Ja - Bärartoken

Exempel på cURL-förfrågan


import requests
# Replace with your bearer token
bearer_token = ""

headers = {
  'Authorization': f'Bearer {bearer_token}',
}

# Replace top_n with the amount of highest similarity texts to show for each comparison text.
# Replace base_texts with a dictionary of texts
# Replace compare_to_texts with a dictionary of texts you wish to compare to the base texts.
json_data = {"top_n": 2, "base_texts": {"example_id1": "This is an example.", "example_id2": "How are you?"},
       "compare_to_texts": {"example_compare_id1": "This is also an example", "example_compare_id2": "Airplanes are cool"}}

def check_similarity(payload):

  response = requests.post(
    f'https://api.app.labelf.ai/v2/similarity', headers=headers, json=payload)
  return response

response = check_similarity(json_data)
print(response.json())

fetch("https://api.app.labelf.ai/v2/similarity", {
  method: "POST",
  headers: {
    Authorization: "Bearer YOUR_BEARER_TOKEN",
    "Content-Type": "application/json",
  },
  // Replace texts with your own texts, max 8 text items in the texts array
  body: JSON.stringify({
    top_n: 2,
    base_texts: { example_id1: "This is an example.", example_id2: "How are you?" },
    compare_to_texts: { example_compare_id1: "This is also an example", example_compare_id2: "Airplanes are cool" },
  }),
});

curl --location --request POST 'https://api.app.labelf.ai/v2/similarity' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR_BEARER_TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --data-raw '{"top_n": 2, "base_texts": {"example_id1": "This is an example.", "example_id2": "How are you?"},
       "compare_to_texts": {"example_compare_id1": "This is also an example", "example_compare_id2": "Airplanes are cool"}}'

Exempel på svar


HTTP/1.1 200 OK 
Status: 200 OK 
Content-Type: application/json; 
charset=utf-8 
... 
{
  "example_compare_id1": [
    {
      "id": "example_id1",
      "similarity": 0.9277236631938389
    },
    {
      "id": "example_id2",
      "similarity": 0.0680591436014289
    }
  ],
  "example_compare_id2": [
    {
      "id": "example_id1",
      "similarity": 0.242408965890472
    },
    {
      "id": "example_id2",
      "similarity": 0.2152906189362208
    }
  ]
}
Ändra cookieinställningar